ALGEMENE VOORWAARDEN en beroepscode

Algemeen

Praktijk Holtkamp-Kleine is niet gericht op acute zorg en bij het intakegesprek letten wij erop dat uw draagkracht voldoende is om de begeleiding zoals wij deze geven aan te kunnen bij afwezigheid.

We bieden géén crisisopvang voor mensen die in acute psychiatrische nood verkeren en géén dagopvang/dagbehandeling. Mocht zich een crisissituatie voordoen, dan adviseren wij onze zorgvrager contact op te nemen met de huisarts, huisartsenpost of politie.

Algemene voorwaarden en Betalingsvoorwaarden behorende bij Praktijk Holtkamp-Kleine

Aanvang en opzegging:

Iedere begeleidingsovereenkomst c.q. behandelovereenkomst (hierna te noemen overeenkomst) zal ingaan vanaf de datum van ondertekening.
Holtkamp-Kleine behoudt zich het recht voor tot opzegging van de overeenkomst in geval van zwaarwichtige redenen, te weten: een verandering in de zorgindicatie, zodanig dat Holtkamp-Kleine redelijkerwijs niet (meer) kan voldoen aan de zorgbehoeftes van de zorgvrager/het niet meer voldoen aan de verplichtingen door de zorgvrager zoals deze in de Algemene voorwaarden en de Betalingsvoorwaarden van de overeenkomst zijn vastgelegd.

Overeenkomst:

Ieder zorgverleningstraject wordt aangevangen met het opstellen van een behandel- en privacy overeenkomst. Hierna wordt een intake gesprek gepland. Dit is geen behandeling maar bedoeld om alle gegevens van de client met betrekking tot het genoemde probleem en hulpvraag goed in kaart te brengen. Dit is nodig voor het bepalen van het soort behandeltraject of doorverwijzing voor andere hulpverlening.

Aansprakelijkheid:

Holtkamp-Kleine beschikt over een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Verplichtingen zorgverlener:

Holtkamp-Kleine heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de zorgvrager tijdens het behandeltraject. Zij legt van iedere zorgvrager een dossier aan, waarin de persoonsgegevens en de gegevens omtrent de zorgverlening zijn vastgelegd en worden bijgehouden. Op verzoek kan de zorgvrager inzage krijgen in het dossier. Holtkamp-Kleine heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat gegevens van de zorgvrager niet zonder toestemming van de zorgvrager aan derden mogen worden verstrekt. Holtkamp-Kleine neemt tijdens de zorgverlening de Nederlandse wetgeving, voor zover van toepassing, in acht.

Verplichtingen zorgvrager:

Holtkamp-Kleine verwacht van de zorgvrager dat hij/zij naar beste weten de informatie en medewerking verleent, die nodig is ten behoeve van de zorgverlening.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

  1. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan, tussen Holtkamp-Kleine en de zorgvrager.
  2. Alle door Holtkamp-Kleine gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen zeven dagen na de factuurdatum. De zorgvrager kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
  3. Indien de zorgvrager het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de zorgvrager in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De zorgvrager is alsdan over het openstaande bedrag aan Holtkamp-Kleine de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  4. Holtkamp-Kleine is in het hiervoor over 3) genoemde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de zorgvrager.
  5. Afspraken dienen telefonisch te worden gewijzigd (niet via whatsapp), op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. In de afspraak bevestigingsmail en de afspraak herinneringsmail die u ontvangt staan de actuele werkdagen. Afspraken die korter dan 48 uur tevoren of niet op de geldende werkdagen worden afgezegd of helemaal niet worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht (zie tarief) voor de gereserveerde tijd van de behandelaar. Holtkamp-Kleine behoudt zich het recht voor tot wijziging van de tarieven, welke minimaal één maand van tevoren op www.holtkamp-kleine.nl wordt vermeld.

    Beroepscode

Holtkamp-Kleine houdt zich aan de vier basisprincipes die de beroepscode voorschrijft. De basisprincipes zijn dat de hulpverlener in onze praktijk zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedragen. De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. 

Door toepassing van de Beroepscode is het voor de cliënt en de hulpverlener duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid vastgelegd, met als doel dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een hulpverlener.

We vallen onder de wet WKKGZ
Niet tevreden over je hulpverlener
de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html