PRIVACYVERKLARING

 1. Privacy- en cookie verklaring,

  Mw C.J. Holtkamp-Kleine, handelend
  onder Holtkamp-Kleine, psychologische zorg en coaching, KvK 08184687

Algemeen
De AVG is de nieuwe
wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw
rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

Wij hebben een aanmelding ontvangen via uzelf uw huisarts of via uw werkgever. Naar aanleiding hiervan hebben wij contact met u gehad en een intakedatum gepland. Wij hebben uw contactgegevens zoals we die hebben ontvangen in ons beveiligd systeem opgeslagen.
In dit schrijven informeren wij u over hoe wij rondom de begeleiding zeker stellen dat uw persoonsgegevens veilig zijn en over hoe wij omgaan met informatie-uitwisseling. Over de begeleiding zelf informeren wij u rondom de eerste afspraak verder.

We achten het volgende van expliciet van belang:

 • De behandeling/begeleiding is gebaseerd op vertrouwen
  De behandelaar gaat in het professionele contact met u een vertrouwensrelatie aan. Het is daarbij van groot belang dat de behandelaar zich kan concentreren op de behandeling zelf en niet in een belangenconflict raakt waar hij/zij als behandelaar buiten staat. Een verklaring die toeziet op een materieel of juridisch belang kan het vertrouwen tussen u en de behandelaar verstoren. Op deze manier kunt u uw behandelaar alle informatie geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.
 • Uw zorgverlener is geen belangenbehartiger Een zorgverlener houdt zich alleen bezig met de verbetering van uw psychische gezondheid. Andere (juridische of materiële) belangen behartigt hij/zij niet.

Gegevens cliënt en verstrekking hiervan aan derden
We vermelden de gegevens van de persoon over wie het dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren
vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien  verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener. 

Wij hebben strikte regels om uw privacy te waarborgen. Behandelaars werkzaam in praktijk Holtkamp-Kleine hebben zich te houden aan het beroepsgeheim. Wij handelen volgens de wet en richtlijnen van het Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

De zorgverlener heeft voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.
Vastgelegde gegevens kunnen met uw toestemming, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld uw behandelend huis- of bedrijfsarts)

De plichten van de praktijk

Holtkamp-Kleine is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Medewerkers binnen onze praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoongegevens worden opgeslagen binnen de EU
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Deze bewaartermijn is 20 jaar (vanaf de laatste wijziging)


Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een mail kenbaar maken aan praktijk Holtkamp-Kleine.

Toevoeging
Bij een zorg/coachingstraject gaat het om de ‘waarheid’ van de cliënt
Dat wil zeggen om uw eigen beleving van bepaalde gebeurtenissen of oorzaken en niet om het vinden van de strikt feitelijke of juridische waarheid. Uw zorgverlener heeft ook niet de specifieke deskundigheid om onderzoek naar die laatste waarheid te doen.

Wij houden bij wie de opdrachtgever is om op die manier te kunnen rapporteren over de gemiddelde effecten van onze begeleiding op doorlooptijd, arbeidsgeschiktheid, bevlogenheid, tevredenheid over de begeleiding en overige effecten.

Wij houden alle sessiedata bij om het verloop te kunnen volgen. Ook zullen er metingen bij u worden afgenomen. Deze informatie hebben wij nodig voor een goede begeleiding en voor uw eigen inzicht. Dit slaan wij in ons beveiligde datasysteem op.

Al onze computersystemen zijn beveiligd conform laatste inzichten en voldoen aan de wetgeving. Wij vragen uw toestemming om uw gegevens op deze manier te verwerken. U geeft uw toestemming middels uw handtekening op het eerste formulier en deze zoals op de eerste bladzijde gevraagd aan uw zorgverlener te overhandigen. U krijgt na verwerking deze documenten terug voor uw eigen administratie.

Het e-mail adres waar u dit document op ontvangt, zullen wij ook gebruiken voor alle overige correspondentie. Als dit adres niet veilig genoeg is voor u dan vernemen wij graag op welk e- mailadres u dan correspondentie wilt ontvangen.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens
delen of onze omgang met uw gegevens? Dan gaat uw zorgverlener hierover graag met u in gesprek. Komt u er samen niet uit kan er gebruik worden gemaakt van een klachtenfunctionaris

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

parent.activateValidation({"message":"This field is required.","minLength":1,"maxLength":"","type":"none","required":true,"expression":"null"}, el) } /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-listing-fname" as=${html``} />
parent.activateValidation({"message":"This field is required.","minLength":1,"maxLength":"","type":"none","required":true,"expression":"null"}, el) } /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-listing-fname" as=${html``} />